Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

NBPZ-br.2/22 - Fizičko i tehničko obezbeđenje imovine i lica za 2022. godinu

Konkurs važi do 19.01.2022.

OSNOVNA ŠKOLA„IVO LOLA RIBAR“
25101 SOMBOR
Monoštorska br. 6a
E-mail: ilrsombor@sbb.rs
Tel/fah: 025/412-371
Del.broj: 01-5/22
Dana: 13.01.2022.godine

 

P O Z I V
za dostavljanje ponuda
nabavka usluga
Fizičko i tehničko obezbeđenje imovine i lica
broj 2/22


Pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku usluge Fizičko i tehničko obezbeđenje imovine i lica koja je planirana u Planu nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022.g. OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Somboru pod red br. 2. (nabavka usluga br. 2/22), a u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Ponudu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva. Obavezno popuniti sve podatke i dostaviti zahtevanu dokumentaciju - dodatni uslovi.

OPŠTI DEO
1. Podaci o naručiocu: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska broj 6A, MB:08062714, PIB: 1018417787
2. Vrsta postupka: postupak na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama
3. Predmet nabavke: Usluga fizičko - tehničkog obezbeđenja imovine i lica
4. CPV – 79710000-4 Usluge obezbeđenja
5. Procenjena vrednost nabavke: /dinara bez PDV-a (Podatak o procenjenoj vrednosti neće se objavljivati javno; pozicija Finansijskog plana - konto 424911.
6. Sredstva u iznosu iz prethodne tačke za realizaciju predmetne javne nabavke obezbeđena su iz budžetskih sredstava, na osnovu Finansijskog plana škole za 2022. g.
7. Kriterijum za ocenu ponuda: najniža ponuđena cena
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije
8. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o nabavci usluga.
9. Ostale napomene
Razlozi zbog kojih ponuda može biti odbijena:
Naručilac će odbiti ponudu ako:
- je ponuda neblagovremena, neprihvatljiva i neodgovarajuća
- ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku
- ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor zadržava pravo, ukoliko utvrdi da je u Ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, ne potpiše ugovor sa Ponuđačem.
10. Rok izvršenja usluge:
Pružalac usluge se obavezuje da će izvršiti svoje zadatke u skladu sa ponudom. Usluga se izvršava u skladu sa potrebama Naručioca.
Rok za izvršenje usluge je u skladu sa potrebama Naručioca.
Komunikacija između Naručioca i Vršioca usluge se vrši pisanim putem.
11. Uslovi plaćanja:
Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana prijema uredne fakture Pružaoca usluga.
12. Rok za dostavljanje ponuda: 19.01.2022. godine do 11.00 časova.
13. Otvaranje ponuda: 19.01.2022. godine u 11.00 časova.
14. Način dostavljanja ponuda: poštom na adresu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ul. 6a ili neposredno u sekretarijatu škole svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 časova.
15. Rok važnosti ponude: 30 dana
16. Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnim nabavka i dodatne uslove iz Poziva za dostavljanje ponuda.
17. Naručilac ne snosi odgovornost ukoliko ponuđač nema saznanja o objavljenim dokumentima na inernet stranici Škole.
18. Sastavni deo poziva za dostavljanje ponuda su tehnička specifikacija, obrazac ponude i model ugovora.
19. Lice za kontakt: sekretar Škole Danijela Gluvić
E-mail: sekretarilr@gmail.com

U prilogu vam dostavljamo Tehničku specifikaciju, Obrazac ponude i Model ugovora.

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

1.Da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom, odnosno:
- da ponuđač nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri) godine od dana objavljivanja poziva, a ako je data zajednička ponuda svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da dokaže da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri) godine od dana objavljivanja poziva.
Dokaz: (proverava Naručioc): Sajt NBS-a o broju dana nelikvidnosti.

2. Da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom:
- Da raspolaže sa minimum 2 (dva) vozila;
- Da poseduje odnosno raspolaže sa najmanje 8 (osam) komada sredstava veze koji su umreženi (mobilni i/ili fiksni i/ ili radio stanicu)
Dokaz:
- Kopija saobraćajne dozvole za vozilo, fotokopija knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava i/ili ugovor o zakupu ili lizingu;
- Poslednji račun (za telefone) ili odgovarajući drugi dokazi (npr. ugovori ..) o posedovanju odnosno raspolaganju traženih tehničkih kapaciteta;

3. Da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom:
-da je u protekloj 2021.godini zaključio minimum 3 ugovora o pružanju fizičko-tehničkog obezbeđenja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (predškolske ustanove, škole ili fakulteti)
Dokaz: kopije Ugovora o vršenju navedenih usluga

4. Da raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom:
- da ima minimum 8 zaposlenih koji poseduju legitimaciju službenika obezbeđenja i uverenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima zaštite od požara, izdat od starane MUP-a.

Lica koja će biti angažovana u školi na poslovima obezbeđenja treba da ispunjavaju sledeće uslove (za 2 lica):
- da poseduju legitimaciju SlOb (izdata od MUP-a R.Srbije), da imaju završenu obuku iz oblasti zaštite od požara i Sertifikat o uspešno završenoj obuci po modulu: komunikologija sa specifičnim socijalnim grupama uz Program stručne obuke za vršenje poslova FTZ.
Dokaz: Kopija M obrasca navedenih lica, kopija Legitimacije SlOb, Uverenja (za ZOP) i Sertifikata.

5. Da ponuđač u svom poslovanju primenjuje tražene standarde i poseduje određene licence:
• SRPS, ISO 9001:2015 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• ISO 14001:2015 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• ISO 27001:2014 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• ISO 37001:2017 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• SRPR A.L2.002:2015- sertifikat o kontrolisanju Privredne komore Srbije za oblast kontrolisanja - fizička zaštita;
• Licencu za vršenje poslova fizičko tehničke zaštite
• Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (izdata od strane MUP-a).
Dokaz: Fotokopija traženih Sertifikata i Licenci.

Napomena: Ponuđač je dužan da u toku trajanja Ugovora produžava važnost sertifikata ukoliko on istekne i dostavi fotokopiju.

 

Ovlašćeno lice
Danijela Gluvić

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Модел уговора

Образац понуде ФТО 2022

Техничка спецификација ФТО 2022

Одлука о додели уговора ФТО 2022.


Objavljeno: 13.01.2022.