Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

JN-usluga br. 01/21-Prevoz učenika za školsku 2021/22.godinu

Konkurs važi do 09.08.2021.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R

ul. Monoštorska br.6a., tel/faks 025/412-371

e-mail : ilrsombor@sbb.rs

Br: 01-193/21

Dana: 28.07.2021. god.

            Na osnovu člana 106. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS“ broj 19/91) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01/21, del.br.01-193/21 od  28.07.2021. godine, OŠ'' Ivo Lola Ribar '' Sombor kao naručilac, objavljuje:

JAVNI POZIV

u otvorenom postupku javne nabavke

JH br.01/21- Prevoz učenika za šk. 2021/22. godinu

 

 1. PODACI O NARUČIOCU

Osnovna škola '' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.6a

25000 Sombor

Internet stranica: www.ilrsombor.edu.rs

 1. VRSTA NARUČIOCA

Naručilac iz člana 3. stav.1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama.

 1. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku radi zaključenja okvirnog sporazuma.

 1. PREDMET JAVNE NABAVKE

 Predmet javne nabavke je - usluga prevoza učenika za dolazak i odlazak iz škole u šk. 2021/22. godine.

 1. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:

60100000 – usluge drumskog prevoza

 1. KRITERIJUM ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda - cena“

 

 1. PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ponuda se podnosi elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki na kome se nalazi konkursna dokumentacija.

 1. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Ponuđači podnose elektronske ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom  objavljenima na Portalu javnih nabavki. Link za pristup predmetnoj javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/41029

 1. MESTO , VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviće se 09.08.2021. godine u 09,00 časova, u prostorijama naručioca.

 1. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU   UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik  ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

 1. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA I ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Odluku o dodeli okvirnog sporazuma naručilac će doneti u roku od 30 dana  od  isteka roka za podnošenje ponuda.

Okvirni sporazum o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je okvirni sporazum dodeljen posle proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 214. Zakona.

        U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti okvirni sporazum pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 151. stav 2. tačka 3. Zakona.

 1. LICE ZA KONTAKT

Danijela Gluvić, sekretar, tel. 025/412-371;

e-mail:sekretarilr@gmail.com

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R

ul. Monoštorska br.6a., tel/faks 025/412-371

e-mail : ilrsombor@sbb.rs

Br: 01-193/21

Dana: 28.07.2021. god.

            Na osnovu člana 106. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS“ broj 19/91) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01/21, del.br.01-193/21 od  28.07.2021. godine, OŠ'' Ivo Lola Ribar '' Sombor kao naručilac, objavljuje:

JAVNI POZIV

u otvorenom postupku javne nabavke

JH br.01/21- Prevoz učenika za šk. 2021/22. godinu

 

 1. PODACI O NARUČIOCU

Osnovna škola '' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.6a

25000 Sombor

Internet stranica: www.ilrsombor.edu.rs

 1. VRSTA NARUČIOCA

Naručilac iz člana 3. stav.1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama.

 1. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku radi zaključenja okvirnog sporazuma.

 1. PREDMET JAVNE NABAVKE

 Predmet javne nabavke je - usluga prevoza učenika za dolazak i odlazak iz škole u šk. 2021/22. godine.

 1. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:

60100000 – usluge drumskog prevoza

 1. KRITERIJUM ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda - cena“

 

 1. PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ponuda se podnosi elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki na kome se nalazi konkursna dokumentacija.

 1. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Ponuđači podnose elektronske ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom  objavljenima na Portalu javnih nabavki. Link za pristup predmetnoj javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/41029

 1. MESTO , VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviće se 09.08.2021. godine u 09,00 časova, u prostorijama naručioca.

 1. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU   UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik  ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

 1. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA I ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Odluku o dodeli okvirnog sporazuma naručilac će doneti u roku od 30 dana  od  isteka roka za podnošenje ponuda.

Okvirni sporazum o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je okvirni sporazum dodeljen posle proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 214. Zakona.

        U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti okvirni sporazum pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 151. stav 2. tačka 3. Zakona.

 1. LICE ZA KONTAKT

Danijela Gluvić, sekretar, tel. 025/412-371;

e-mail:sekretarilr@gmail.com

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R

ul. Monoštorska br.6a., tel/faks 025/412-371

e-mail : ilrsombor@sbb.rs

Br: 01-193/21

Dana: 28.07.2021. god.

            Na osnovu člana 106. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS“ broj 19/91) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01/21, del.br.01-193/21 od  28.07.2021. godine, OŠ'' Ivo Lola Ribar '' Sombor kao naručilac, objavljuje:

JAVNI POZIV

u otvorenom postupku javne nabavke

JH br.01/21- Prevoz učenika za šk. 2021/22. godinu

 

 1. PODACI O NARUČIOCU

Osnovna škola '' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.6a

25000 Sombor

Internet stranica: www.ilrsombor.edu.rs

 1. VRSTA NARUČIOCA

Naručilac iz člana 3. stav.1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama.

 1. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku radi zaključenja okvirnog sporazuma.

 1. PREDMET JAVNE NABAVKE

 Predmet javne nabavke je - usluga prevoza učenika za dolazak i odlazak iz škole u šk. 2021/22. godine.

 1. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:

60100000 – usluge drumskog prevoza

 1. KRITERIJUM ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda - cena“

 

 1. PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ponuda se podnosi elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki na kome se nalazi konkursna dokumentacija.

 1. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Ponuđači podnose elektronske ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom  objavljenima na Portalu javnih nabavki. Link za pristup predmetnoj javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/41029

 1. MESTO , VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviće se 09.08.2021. godine u 09,00 časova, u prostorijama naručioca.

 1. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU   UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik  ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

 1. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA I ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Odluku o dodeli okvirnog sporazuma naručilac će doneti u roku od 30 dana  od  isteka roka za podnošenje ponuda.

Okvirni sporazum o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je okvirni sporazum dodeljen posle proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 214. Zakona.

        U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti okvirni sporazum pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 151. stav 2. tačka 3. Zakona.

 1. LICE ZA KONTAKT

Danijela Gluvić, sekretar, tel. 025/412-371;

e-mail:sekretarilr@gmail.com

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 04.08.2021.