Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

NBPZ broj 02/2021- užina za učenike

Konkurs važi do 21.01.2021.

OSNOVNA ŠKOLA„IVO LOLA RIBAR“
25000 SOMBOR
Monoštorska br. 6a
E-mail: ilrsombor@sbb.rs
Tel/fah: 025/412-371
Del.broj: 01-5/2021
Dana: 15.01.2021.godine

 

P O Z I V
za dostavljanje ponuda - NBPZ broj 02/2021


Pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku dobara –užina za učenike u 2021.g. koja je planirana u Planu nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.g. OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Somboru pod red br. 2. (NBPZ br.02/2021), a u skladu sa članom 27. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Ponudu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva. Obavezno popuniti sve podatke, izjavu, model ugovora, i dostaviti zahtevanu dokumentaciju - dodatni uslovi.

OPŠTI DEO
1. Sprovodi se otvoreni postupak nabavke: NBPZ-02/2021
2. Vrsta postupka nabavke:dobra
3. Predmet nabavke: užina za učenike po partijama u 2021.g
4. oznaka iz CPV:
partija 1: 15612500- pekarski proizvodi,
partija 2: 03221000- voće
partija 3: 15500000- napici

5. Procenjena vrednost nabavke: /dinara bez PDV-a (Podatak o procenjenoj vrednosti neće se objavljivati javno; pozicija Finansijskog plana - konto 472311.

6. Sredstva u iznosu iz prethodne tačke za realizaciju predmetne javne nabavke obezbeđena su delom iz budžetskih sredstava za učenike koji imaju pravo na besplatnu užinu, na osnovu Finansijskog plana škole za 2021. g.

7. Kriterijum za ocenu ponuda: najniža ponuđena cena

8. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o nabavci dobara.

9. Ostale napomene
Razlozi zbog kojih ponuda može biti odbijena:
Naručilac će odbiti ponudu ako:
 je ponuda neblagovremena, neprihvatljiva i neodgovarajuća
 ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku
 ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor zadržava pravo, ukoliko utvrdi da je u Ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, ne potpiše ugovor sa Ponuđačem.

10. Rok isporuke:
Ponuđač se obavezuje da će izvršiti svoje zadatke u skladu sa ponudom. Usluga se izvršava u skladu sa potrebama naručioca.
Rok za izvršenje obaveza iz ugovora je u skladu sa potrebama Naručioca. Komunikacija između Naručioca i Ponuđača se vrši pisanim putem.

11. Rok važnosti ponude:
30 dana.

12.Uslovi plaćanja:
Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana prijema uredne fakture Ponuđača.

13. Rok za dostavljanje ponuda: 21.01.2021. godine do 13.00 časova.

14. Otvaranje ponuda: 21.01.2021. godine u 13.00 časova.

15. Način dostavljanja ponuda: poštom na adresu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ul. 6a, ili neposredno u sekretarijatu škole svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 časova.

U prilogu vam dostavljamo tehničku specifikaciju, obrazac ponude i model ugovora.

 

Ovlašćeno lice

Jelena Nikolić

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Образац понуде

Модел уговора


Objavljeno: 18.01.2021.