Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

NBPZ-broj 1/22 Užina za učenike OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor

Konkurs važi do 18.01.2022.

OSNOVNA ŠKOLA„IVO LOLA RIBAR“
25000 SOMBOR
Monoštorska br. 6a
E-mail: ilrsombor@sbb.rs
Tel/fah: 025/412-371
Del.broj: 01-3/22
Dana: 12.01.2022.godine

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik Republike Srbije" br. 91/2019), a u skladu sa čl. 75.ZJN i Priloga 7. Zakona, člana 39. - 43. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke, nabavki na koje se Zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor i Naloga - Odluke o sprovođenju postupka, broj 01-3/22 od 12.01.2022. godine, direktor škole u OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Somboru dana 12.01.2022.godine, objavljuje


P O Z I V
za dostavljanje ponuda
- nabavka dobara broj 1/22
Užina za učenike OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor

Pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku dobara – Užina za učenike OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor koja je planirana u Planu nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. g. OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Somboru pod red br. 1., nabavka dobara br. 1/22 - Užina za učenike OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor koja se sprovodi na osnovu člana 27. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama ), a u skladu sa čl. 75.ZJN, društvene i druge usluge navedene u Prilogu 7. Zakona.
55523100-3 Usluge školskih obroka
55524000-9 Usluge dostavljanja pripremljenih oboka u škole
Ponudu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva.
Obavezno popuniti sve podatke, izjavu, model ugovora i dostaviti zahtevanu dokumentaciju - dodatni uslovi.

OPŠTI DEO
1. Podaci o naručiocu: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska broj 6A, MB:08062714, PIB: 1018417787
2. Vrsta postupka: postupak na osnovu člana 27. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama kao društvene i druge posebne usluge navedene u prilogu 7. ZJN.
55523100-3 Usluge školskih obroka
55524000-9 Usluge dostavljanja pripremljenih oboka u škole

3. Predmet nabavke: nabavka dobara - Užina za učenike OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor
5. Oznaka iz CPV:
partija 1: 15612500- pekarski proizvodi
partija 2: 03221000- voće
partija 3: 15500000- napici
6. Procenjena vrednost nabavke: /dinara bez PDV-a (Podatak o procenjenoj vrednosti neće se objavljivati javno; pozicija Finansijskog plana - konto 472311.
Sredstva su planirana Finansijskim planom i Planu nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022.godinu, delom iz budžeta Grada Sombora za učenike koji imaju pravo na besplatnu užinu, a delom iz roditeljskog dinara.
8. Kriterijum za ocenu ponuda: najniža ponuđena cena
9. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o nabavci dobara.
10. Ostale napomene
Razlozi zbog kojih ponuda može biti odbijena:
Naručilac će odbiti ponudu ako:
- je ponuda neblagovremena, neprihvatljiva i neodgovarajuća
- ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku
- ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor zadržava pravo, ukoliko utvrdi da je u Ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, ne potpiše ugovor sa Ponuđačem.
11. Rok isporuke:
Ponuđač se obavezuje da će izvršiti svoje zadatke u skladu sa ponudom. Usluga se izvršava u skladu sa potrebama Naručioca.
Rok za izvršenje obaveza iz ugovora je u skladu sa potrebama Naručioca.
Komunikacija između Naručioca i Ponuđača se vrši pisanim putem.
12. Rok važnosti ponude: 30 dana
13.Uslovi plaćanja: Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana prijema uredne fakture Ponuđača.
14. Rok za dostavljanje ponuda: 18.01.2022. godine do 12.00 časova.
15. Otvaranje ponuda: 18.01.2022. godine u 12.00 časova.
16. Način dostavljanja ponuda: poštom na adresu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ul. 6a ili neposredno u sekretarijatu škole svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 časova.
17. Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnim nabavka i dodatne uslove iz Poziva za dostavljanje ponuda.
18. Naručilac ne snosi odgovornost ukoliko ponuđač nema saznanja o objavljenim dokumentima na inernet stranici Škole.
19. Sastavni deo poziva za dostavljanje ponuda su tehnička specifikacija, obrazac ponude i model ugovora.
20. Lice za kontakt: sekretar Škole Danijela Gluvić
E-mail: sekretarilr@gmail.com

U prilogu vam dostavljamo tehničku specifikaciju, obrazac ponude i model ugovora.

 

Ovlašćeno lice
Danijela Gluvić

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Обазац понуде - ужина 2022

Модел уговора - ужина 2022

Техничка спецификација - ужина 2022

Одлука о додели уговора


Objavljeno: 12.01.2022.