Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

NBPZ dobara br.01/2021-električna energija potpuno snabdevanje

Konkurs važi do 29.01.2021.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. br.01-9/2021
Datum: 22.01.2021.

Na osnovu čl. 91. i 93. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 91/2019), u daljem tekstu: Zakon, i Odluke o pokretanju postupka nabavke dobara NBPZ del.br. 01-9/2021 od 19.01.2021. godine, OŠ „Ivo Lola Ribar“ iz Sombora (u daljem tekstu: Naručilac) upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku nabavke NBPZ dobara redni br. 01/2021
nabavka električne energije –potpuno snabdevanje


OPŠTI DEO
1. Sprovodi se postupak nabavke: Nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama na osnovu čl. 27. stav 1. tač. 1. Zakona
2. Vrsta postupka nabavke:dobra
3. Predmet nabavke: električna energija-potpuno snabdevanje
4. CPV: 09300000
5. Procenjena vrednost nabavke: 958.333,00 dinara bez PDV-a
6. Sredstva u iznosu iz prethodne tačke za realizaciju predmetne javne nabavke obezbeđena su iz budžetskih sredstava -pozicija Finansijskog plana za 2021.g. - konto 421211.
7. Kriterijum za ocenu ponuda: najniža ponuđena cena
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu ucenu, naručilac će dodeliti ugovor onom ponuđaču koji ima više sprovedenih transakcija.
8. Predmet nabavke nije oblikovan u partije
9. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o nabavci dobara
Tehničke specifikacije i količina predmeta javne nabavke definisane su konkursnom dokumentacijom za period važenja ugovora zaključenim sa izabranim ponuđačem, s tim što naručilac zadržava pravo odstupanja od istih (manje ili više) u zavisnosti od potreba.
Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku dostavlja se u prilogu, a može se preuzeti i sa internet adrese Naručioca : www.ilrsombor.edu.rs.

 

 

9. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuđač ponudu podnosi
neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte (pošiljke) obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, osobu za kontakt i broj telefona lica za kontakt, kao i to da li ponuđač nastupa samostalno ili ponudu podnosi grupa ponuđača, kada je neophodno naznačiti ko je ovlašćeni član grupe - predstavnik grupe ponuđača.
Ponudu dostaviti na adresu: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Monoštorska br. 6a 25000 Sombor, sa naznakom: "Ponuda za NBPZ br.01/2021.-električna energija - NE OTVARATI".
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 29.01.2021 godine do 12,30 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema
redosledu prispeća. Ponuda se može dostaviti neposredno u kancelariji sekretara
Naručioca, svakog radnog dana od 08 do 14 časova.
Ponuda koju Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
10. Mesto, vreme, i način otvaranja ponuda: Sve blagovremeno prispele ponude biće otvorene poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 29.01.2021.godine u 13,00 časova.

12. Rok za donošenje odluke: 10 dana od dana otvaranja ponuda

 

 Ovlašćeno lice Jelena Nikolić

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 25.01.2021.