ЈHМB бр.10/2018-услуге друмског превоза

Конкурс важи до 06.07.2018.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.6a., тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Бр: 01-314/18
Дана: 28.06.2018.

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (' Службени гласник РС“ број 124/12 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/2018, дел.бр.01-314/18 од 27.06.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01-314-1/18, ОШ' Иво Лола Рибар ' Сомбор као наручилац, објављује :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
ЈHМB бр.10/2018

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа ' Иво Лола Рибар“ Сомбор, Моношторска улица бр.6a ;
25000 Сомбор
Интернет страница: www.ilrsombor.edu.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности под редним бројем 10. за текућу 2018. годину у отвореном поступку.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је- услуга превоза ученика за долазак и одлазак из школе у шк.2018/2019.године.
5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
60100000 – услуге друмског превоза

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „Најнижа понуђена цена“.

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки или непосредно код наручиоца.

8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављенима на Порталу јавних набавки . Понуда се доставља у затвореној коверти, на адресу наручиоца са назнаком ' Понуда за јавну набавку бр.10/2018 – услуга превоза ученика за долазак и одлазак из школе у шк.2018/2019.године - НЕ ОТВАРАТИ'. На полеђини коверте навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде.
Понуде се достављају непосредно у секретаријат Наручиоца сваког радног дана у времену од 8,00 до14,00 или поштом.
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 06.07.2018 године до 12,00 часова.
Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременем.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 06.07.2018. године у 13,30 часова, у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача.

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета је у дану отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је уговор додељен после протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Јелена Николић, секретар, тел. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com

 

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 24.08.2018.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх