ЈНМВ 2/2017 за набавку добара - природног гаса за потребе грејања

Конкурс важи до 06.02.2017.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР
Дел. број: 01-12/2017
Дана: 26.01.2017.

На основу члана 39 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 2/2017 од 25.01.2017. године ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска бр.8. објављује
                                                                           П О З И В
               за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 2/2017
                                     за набавку добара - природног гаса за потребе грејања
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа, страна правна лица која доставе доказ о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом наручиоца.
Саставни део конкурсне документације чини спецификација потребне природног гаса.
Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком “за јавну набавку мале вредности; набавка природног гаса за потребе грејања ЈНМВ 2/2017”, са уписаним називом и адресом понуђача, именом особе за контакт, бројем контакт телефона; на полеђини коверте; и назнаком “не отварати” најкасније до 06.02.2017. године до 12,00 часова, поштом на адресу: ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ , 25000 Сомбор, ул.Моношторска број 8, или лично сваког радног дана од 7-14 часова, или е-mailom на адресу: ilrsombor@sbb.rs.
Благовремена је понуда која пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у Јавном позиву.
Понуда се доставља у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
Понуђач може у писаној форми тражити од наручиоца додатне информације, или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева понуђача, послати одговор понуђачу у писаној форми и истовремено ће ту информацију објавити на порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне достави електронском поштом свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију, као и да измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Наручилац може, на основу члана 109. Закона о јавним набавкама, да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Одлуку о обустави поступка наручилац доноси и у случају када се нису стекли услови за доношење одлуке о додели уговора, на основу члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде од члана 88 став 3. овог Закона.
Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Наручалац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неблаговремену понуду, неотворену подносиоцу понуде, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање понуде је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Отварање понуда ће се обавити дана 06.02.2017. године у 12,30 часова у просторијама ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Одлука о доделу уговора биће донета сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама, у оквирном року од 5 (пет) дана од отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда о року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца, или преко телефона: 025-412-371 – Јелена Николић-лице задужено за набавке.
                                                                                       Комисија за јавне набавке

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР
Дел. број: 01-12-1/2017
Дана: 02.02.2017.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска бр.8. објављује
ИЗМЕНУ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 2/2017
за набавку добара - природног гаса за потребе грејања

1. У позиву за доставу понуда на страни 2. у алинеји 7. иза речи „дана“ број 06. замењује се бројем 10.
2. У конкурсној документацији врше се следеће измене:
- на страни 1. код Рока за доставу понуда и Рока за отварање понуда број 06. замењује се бројем 10.
- на страни 3. у тачки 3. став 1. иза речи „набавка“ брише се реч „течног“
- на страни 14. у поглављу - V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ -
брише се тачка 12., а следећи редни бројеви тачака се смањују за број мање, тако да се - завршава са тачком број 21.
-на странама 22. до 30. у поглављу - VII МОДЕЛ УГОВОРА- постојећи текст се замењује следећим:
„ ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР
Број:
Дана:
У Г О В О Р
О НАБАВЦИ ДОБАРА -ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА

закључен дана _______ 2017. године у Сомбору, између:
1. ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“, Сомбор, Моношторска ул. 8, (у даљем тексту: Купац), кога заступа директор проф. Зоран Борак
ПИБ: 101841787, МБ:08062714 , број рачуна: 840-560660-31, и
2. _____________________________________________________________, (у даљем тексту: Продавац) кога заступа директор ____________________________________
ПИБ: ____________,МБ: __________, број рачуна: _______________________________.

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса под условима и на начин утврђен Законом о
енергетици ('Сл. гласник РС', бр. 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12, у даљем тексту: Закон), Уредбом о
условима за испоруку природног гаса ('Сл. гласник РС', бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту:
Уредба) .
Члан 2.
Уговорне стране констатују да је Купац на основу понуде Продавца број ____________ од __________ године и Одлуке о додели Уговора о јавној набавци мале вредности број: ________ од 2017. године изабрао Продавца за набавку природног гаса за потребе грејања.
Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис добара и место преузимања и Понуда чине саставни део Уговора.
Члан 3.
Уговорену цену чини цена планиране потрошње природног гаса за потребе грејања у
укупном износу од ________________ динара.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови места испоруке, капацитет и ПДВ.
Трошкове из става 2. овог члана Купац се обавезује да исплати Продавцу у складу са чланом
4., 5. и 6. овог Уговора.
Члан 4.
Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове места
испоруке и капацитет, који се од стране оператора система обрачунавају Продавцу .
Начин обрачуна, фактурисање и плаћање
Члан 5.
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета
сматра последњи дан у месецу, однoсно датум ванредног очитавања при промени ценегаса или
при евентуалној промени услова испоруке. Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у
року од 10 (десет) дана од датума промета. Купац је обавезан да преузети гас плати у року од 15
(петнаест) дана од датума промета. Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним
даном, рок плаћања се продужава до првог наредног радног дана. Све евентуалне рекламације
рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу без одлагања писменим путем, у противном сматра
се да је рачун прихваћен од стране Купца у целости.
Порез на додату вредност (ПДВ)
Члан 6.
Купац се обавезује да Продавцу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за продат природни
гас за потребе грејања из члана 3., трошкове места испоруке и капацитет из члана 4.
Мерење и обрачун
Члан 7.
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ).Количина испорученог
гаса изражава се у Sm3.
Уговорне стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина гаса врши на
мерном уређају једном месечно, и то првог дана наредног месеца за претходни месец, као и при
промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором и Законом.
Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано. Утврђивање хемијског састава и доње
топлотне вредности испорученог гаса врши се узимањем узорака и њиховом хроматографском
анализом. Места узимања узорака и учесталост узимања узорака утврђени су Програмом динамике
узорковања на транспортном гасоводном систему ЈП ’’Србијагас’’. Купац има право да захтева
чешћу контрола квалитета од Програмом прописане динамике узимања узорака, при чему је
обавезан да плати све трошкове додатне контроле, уколико се утврди да је гас био уговореног
квалитета. Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају примопредаје гаса
између Продавца и Купца у присуству ОС (на чијем се систему налази уговорено место
примопредаје) и Купца, а очитана стања се евидентирају у Протоколу о примопредаји природног
гаса.
Уколико представник Купца не буде присутан приликом очитавања испоручених количина гаса,
меродавне и обострано признате су количине које на мерном уређају протока гаса утврди ОС на
чијем се систему налази уговорено место примопредаје, при чему се чињеница да представник
Купца није присута, уписује у Протокол који ОС доставља Купцу на његов захтев. Уколико је
мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун испоручених
количина гасa се врши у складу са Уредбом. Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну
контролу исправности мерног уређаја, уколико посумњају у његову исправност, при чему
трошкове ванредне контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да
није била у праву.
Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошенихколичина
гаса врши се само за спорни обрачунски период.
Право Купца на приговор на рачун
Члан 8.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања
рачуна.
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају
да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их
Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.
Рокови плаћања
Члан 9.
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 7. овог Уговора изврши
најкасније 15 дана од дана промета.
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати камату у
складу са Законом о затезној камати.
У случају да Купац, поред дуга по рачунима испостављеним у складу са чланом 8. овог Уговора,
дугује и камату и трошкове судског поступка, Продавац ће Купцу почев од прве наредне уплате
Купца, урачунавање испуњења уговорних обавеза Купца вршити на начин утврђен чланом 313.
Закона о облигационим односима.
Измене и допуне уговора
Члан 10.
Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми:
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача,
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Продавца, ОТС, ОДС или ОСС.
Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се
користе за испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по аутоматизму у
складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или допуном Уговора.

Услови и начин обуставе испоруке
Члан 11.
Продавац има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима утврђеним
Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов захтев, под условима утврђеним Уговором,
Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса,
експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката надлежних
државних органа. Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта
увозног гаса, као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама
Купца.Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Купца за испоручени гас.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или
поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Сомбору.
Измене и допуне уговора
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће
Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми.
Завршне одредбе
Члан 16.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису
Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.
Члан 17.
Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви подаци и
копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа
тачни и веродостојни оригиналној документацији.
Члан 18.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два примерка за сваку Уговорну страну.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ
Директор Директор
__________________ _______________
проф. Зоран Борак „

Измене сачинила Комисија за јавне набавке.

Преузмите документ

Додатна документација:

Одлука о додели уговора

Уговор о снабдевању гасом


Објављено: 30.01.2017.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх