Одлука:ЈНМВ- услуга- наставе у природи ученика II, и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у школској 2016/2017. години

Конкурс важи до 19.10.2016.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"СОМБОР
Моношторска ул. бр.4.
тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дел.бр: 01-188/16
Дана: 19.10.2016.

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама (“ Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и Извештаја о стручној оцени понуда у јавној набавци мале вредности услуга извођења наставе у природи за уч.2. и 4. разр. и екскурзије за уч.1- 8.разр. у шк.2016/2017.г. у отвореном поступку, редни број 2/16, директор је донео
ОДЛУКУ
о додели уговора

За Партију број 1 : седмодневна настава у природи за ученике другог разреда према плану и програму на Златибору, додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од: 16.990,00 динара .
За Партију број 2 : седмодневна настава у природи за ученике четвртог разреда према плану и програму на Тари, додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од: 13.750,00 динара.
За Партију број 3: једнодневна екскурзија за ученике првог разреда према плану и програму, путни правац: Суботица - Палић, додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од 1.470,00 динара.
За Партију број 4: једнодневна екскурзија за ученике другог разреда према плану и програму, путни правац: Пећинци-Сремска Митровица-Засавица, додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од 2.640,00 динара

За Партију број 5: једнодневна екскурзија за ученике трећег разреда према плану и програму, путни правац: Пећинци-Сремска Митровица-Засавица , додељен уговор агенцији „Euro-line Pekez“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од 2.500,00 динара.
За Партију број 6. једнодневна екскурзија за ученике четвртог разреда према плану и програму, дестинација: Београд , додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор, за понуђену цену у износу од 2.320,00 динара.
За Партију број 7. једнодневна екскурзија за ученике петог разреда према плану и програму – дестинација Београд, додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор. за понуђену цену у износу од 2.190,00 динара.
За Партију број 8: једнодневна екскурзуја за ученике шестог разреда према плану и програму, путни правац: Шид – Сремска Митровица- Бач, додељен уговор агенцији „Euro-line Pekez“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од 2.000,00 динара.
За Партију број 9 : једнодневна екскурзија за ученике седмог разреда према плану и програму, путни правац: Шабац-Ваљево, уговор додељен агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од 2.560,00 динара.
Партија број 10 : једнодневна екскурзија за ученике осмог разреда према плану и програму, са путним правцем: Београд-Опленац-Аранђеловац-Орашац, додељен уговор агенцији „Црвени сигнал“ доо Сомбор за понуђену цену у износу од 2.490,00 динара.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје се у року од 5 дана од дана пријема одлуке, а предаје се Наручиоцу, односно ОШ „Иво Лола Рибар“ у Сомбору.

Д и р е к т о р

________________
проф. Зоран Борак

 

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 26.10.2016.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх