Други разред

У школској 2013/2014. години наставу другог разреда похађа 100 ученика који су распоређени у пет одељења. Четири одељења се налазе у централној школи, а једно у истуреном одељењу у Шикари.

Преглед ученика и учитеља по одељењима изгледа овако:

 Наставни садржаји у другом разреду су сложенији у односу на садржаје из првог разреда. Ученици се први пут сусрећу са бројчаним оценама. Обавезни предмети су:

СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе овог предмета је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика. Задаци наставе овог предмета реализују се кроз обраду лирских, епских и драмских текстова, успешно служење књижевним језиком, овладавање нормативном граматиком и правописним правилима. Посебан акценат у другом разреду стављен је на увежбавање и усавршавање технике читања, усклађивање интонације и темпа читања са природом текста, као и учење другог писма латинице.

                                                ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Програмом је обухваћено осам наставних тема: Школа, Другови, Породица, Празници, Мој дом, Храна, Одећа и Окружење. Исте теме које су обрађене у првом разреду проширују се увођењем новог вокабулара. Градиво које је претходне године усвојено сада се обнавља и утврђује и постепено прелази у продуктивно.

                                                    МАТЕМАТИКА


Циљ наставе овог предмета је усвајање елементарних математичких знања кроз следеће задатке: усавршавање сабирања и одузимања до 100, упознавање операција множења и дељења и савладавање таблица истих операција, умеће решавања текстуалних задатака са једном и две операције, решавање једначина, примену мера за дужину и време, као и разумевање основних геометријских фигура и спретност у цртању праве и дужи.

                                                СВЕТ ОКО НАСОпшти циљ предмета је да деца упознају себе, своје окружење и развијају способности за одговоран живот у њему, кроз формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука.
Садржаји програма обухватају живу и неживу природу, кретање у простору и времену, људску делатност и место где људи живе.

                                              ЛИКОВНА КУЛТУРА

Овај наставни предмет има за циљ подстицање и деловање ученичког стваралаштва кроз ликовно-визуелни рад и стицање искустава о оплемењивању животног и радног простора, коришћење материјала за рад, опажањима облика у кретању и дејству светлости на карактер облика.

                                         МУЗИЧКА КУЛТУРА

Настава овог предмета развија љубав према музичкој уметности и смислу за лепо и узвишено кроз слушање вредних дела уметничке и народне музике, певање песама по слуху, свирање на дечјим музичким инструментима и извођење дечјих музичких игара.

                                              ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Кроз наставу предмета физичко васпитање разноврсним и систематским моторичким активностима подстиче се раст, развој и правилно држање тела, стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања, као и стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан рад кроз учешће у дечјим играма. Посебно значајна активност ученика другог разреда је обука пливања која се редовно реализује на Градском базену у Сомбору.

У групи обавезних изборних предмета ученици могу слушати верску наставу или грађанско васпитање и за те предмете се деца и родитељи опредељују на почетку сваке школске године. Оцене су описне.

Ученици су се изјаснили да ове године похађају и други следећи изборни предмет:

                                        РУКЕ У ТЕСТУ
IIа, IIб и IIд

Изборни предмет Руке у тесту упућује на непосредну активност деце при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује. Циљ предмета је формирање елементарних научних појмова из природних наука кроз извођење једноставних огледа и проблем ситуација самостално и у тиму.

                                       ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
IIц

Настава овог изборног предмета заснована је на упознавању основа науке и технике и основа информатичке писмености кроз занимљив приступ првенствено заснован на игри. Циљ је успешно руковање, усвајање рачунаром и наставе информатике.

                                     ЧУВАРЕ ПРИРОДЕ
IIе

Циљ изборног предмета Чувари природе представља развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања ученика у заштити животне средине. Активности су креативне, истраживачког типа и допуњавају се са већ стеченим знањем из премета Свет око нас.


Закључна оцена из ових изборних предмета је бројчана, али не улази у општи успех ученика.

Објављено: 28.02.2014., 00:56:57

назад

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх