ЈНМВ-- екскурзије ученика VIII разреда у школској 2017/2018. години

Конкурс важи до 06.10.2017.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.8., тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Бр: 01-194/17
Дана: 20.09.2017.г.

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (' Службени гласник РС“ број 124/12 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-194/17 од 15.09.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01-194-1/17, ОШ ' Иво Лола Рибар ' Сомбор као наручилац, објављује :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга- екскурзије ученика VIII разреда у
школској 2017/2018. години
ЈHМB бр.4/2017

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа ' Иво Лола Рибар“ Сомбор, Моношторска улица бр.8 ;
25000 Сомбор
Интернет страница: www.ilrsombor. edu.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности услуга под редним бројем 4. за текућу 2017. годину.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге организовања и извођења екскурзија за ученике за школску 2017/2018. годину.

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
63516000 – услуге организације путовања.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ' Најнижа понуђена цена '.

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки или непосредно код наручиоца.

8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављенима на Порталу јавних набавки . Понуда се доставља у затвореној коверти, на адресу наручиоца са назнаком ' Понуда за јавну набаку мале вредности услуга - екскурзијa ученика 8. разреда у школској 2017/2018. години ЈHМB бр.02/2015 – НЕ ОТВАРАТИ '. На полеђини коверте навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде.
Понуде се достављају непосредно у секретаријат Наручиоца сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 или поштом.
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је петак 29.09.2017. године до 12:30 часова.
Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременем.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се у петак 29.09.2017. године у 13:00. часова, у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача.

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 ( осам ) дана од дана отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Јелена Николић, секретар, тел. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Моношторска ул.бр.4, тел/факс 025/412-371; тел. директора 025/430-880
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дел.број: 01-194/17
Дана: 27.09.2017.

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 4/2017.

У ПОЗИВУ на другој страни у тачки 8. и 9. датум „29.09.2017.“ замењује се датумом „06.10.2017.“
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ мења се следеће:
- на 1. страни код синтагми: „Рок за достављање понуда“ и „Јавно отварање понуда“ датум „29.09.2017.“ замењује се датумом „06.10.2017.“
- на 6. страни у поглављу „III ОПИС УСЛУГЕ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“ мења се текст Плана и програма дводневне екскурзије за ученике осмог разреда, који гласи:
„ Путни правац: Сомбор – Смедеревска тврђава -Велико Градиште- Кладово - хидроелектрана Ђердап – Лепенски Вир- Сомбор
Време реализације: друга половина октобра 2017. године
Оквирни број ученика: најмање 77 (број условљен одлукама родитеља);
Садржаји:
1. дан
Полазак у раним јутарњим часовима. Путовање преко Београда, Пожаревца Обилазак Смедеревске тврђаве. Пауза код Великог Градишта на Сребрном језеру. Смештај у хотелу у Кладову. Вечера.
2. дан
Доручак. Обилазак хидроелектране Ђердап. Ручак у хотелу. У повратку према Сомбору, обилазак археолошког локалитета Лепенски Вир. Долазак у Сомбор до 22 h.
УСЛОВИ ПУТОВАЊА
Пратилац групе испред агенције/туристички водич за сваку од посета
Превоз: висококомфорни аутобус туристичке класе
Један пансион у хотелу
Превоз се не сме вршити ноћу у времену од 22 до 05 сати
У цену урачунати све трошкове за тражени програм, гратисе за наставнике-одељењске старешине (4), припадајући број гратис места за ученике. У цену аранжмана не урачунавати дневнице наставника.“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Одлуку о додели уговора можете видети ако кликнете на линк: Одлука о додели уговора

 

Преузмите документ

Додатна документација:

Одлука о додели уговора

Уговор екскурзија 8. разреда 2017./2018.


Објављено: 15.10.2017.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх