Извештај о стручној оцени понуда у отвореном поступку јавне набавке мале вредности услуга редни број 1/2017

Конкурс важи до 25.01.2017.

OШ “ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР
Датум:25.01.2017.
Број : 01-4-2/17

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку, образована Решењем наручиоца број 01-4/17 од 13.01.2016.године саставља

Извештај о стручној оцени понуда
у отвореном поступку јавне набавке мале вредности услуга редни број 1/2017

1. Предмет јавне набавке су: услуге физичког и техничког обезбеђења имовине и лица ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор
Општи речник набавки – услуге обезбеђења - 79710000
2. Процењена вредност јавне набавке је 800.000 динара са обрачунатим порезом на додату вредност.
3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Износ планираних средстава 810.000 динара са ПДВ-ом у Финансијском плану школе за 2017.годину
- процењена вредност : - 675.000 динара без ПДВ-а,
- 810 .000 дин са ПДВ-ом
- отворени поступак;
- оквирни датум покретања поступка : месец јануар 2017;
- оквирни датум закључења уговора: фебруар 2017;
- оквирни датум извршења уговора : фебруар- децембар 2017;
- разлози и оправданост набавке: обавеза Школе по одредбама Правилника о мерама, начину и поступку заштите ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.
- начин на који је наручилац утврдио процењену вредност набавке:
Процена вредности извршена према испитаним тржишним ценама код регистрованих фирми за послове физичко-техничког обезбеђења.

4. Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: нема
5. У поступку јавне набавке учествовало је два понуђача.
6. Основни подаци о понуђачима:

1) Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: „АНАКОНДА - SECURITY “ ДОО Сомбор
Начин на који понуђач наступа: самостално

2) Назив и седиште понуђача/шифра понуђача са заједничком понудом: „IPON SECURITY” ДОО НОВИ САД
Начин на који понуђач наступа: самостално

7. Понуђачи који нису испуњавали одговарајуће услове из позива и конкурсне документације, и разлози за њихово одбијање и понуђена цена из понуда:
1. Понуђач: „АНАКОНДА - SECURITY “ ДОО Сомбор
Понуђена цена по радном сату извршиоца:
- 249,00 динара без ПДВ-а
- 298,80 дин. са ПДВ-ом
Рок плаћања: 10 дана од пријема средстава лок. самоуправе
Рок важења понуде: 90 дана од отварања понуда

2. Понуђач: „IPON SECURITY” ДОО НОВИ САД
Понуђена цена по радном сату извршиоца:
- 198,70 динара без ПДВ-а
- 238,44 дин. са ПДВ-ом

Рок плаћања: 15 дана од пријема средстава лок. самоуправе
Рок важења понуде: 60 дана од отварања понуде

8. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Према наведенoм критеријуму Комисија за јавне набавке је извршила стручну оцену понуда.

9. Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача: „IPON SECURITY” ДОО НОВИ САД, са понуђеном ценом по радном сату извршиоца:
- 198,70 динара без ПДВ-а
- 238,44 дин. са ПДВ-ом
са роком плаћања: 15 дана од пријема средстава лок. самоуправе, и
роком важења понуде: 60 дана од отварања понуде

и предлаже да се додели Уговор наведеном понуђачу.

За Комисију за јавне набавке:

____________________________
секретар Јелена Николић

Преузмите документ

Додатна документација:

Одлука о додели уговора

Уговор ФТО 2017.

Записник о ФТО


Објављено: 30.01.2017.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх