ЈНМВ: УСЛУГE ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР

Конкурс важи до 25.01.2016.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р

Моношторска ул. бр.8,  тел/факс 025/412-371

e-mail : ilrsombor@sbb.rs

Бр: 01-4/16

Дана: 15.01.2016.г.

Позив за подношење понуда

На основу члана 32. и 61.  Закона о јавним набавкама ('Службени гласник РС', бр. 124/12, 14/15 i 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013) и Одлуке о покретању поступка број 01-4/16 од 15.01.2016.године, наручилац ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомборпозива сва заинтересована лица да поднесу своју писану понуду, у складу са конкурсном документацијом, за набавку услуге –ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА  ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР, ради закључења уговора о јавној набавци.

Позив за подношење понуда биће објављен заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки, интернет адреса http://portal.ujn.gov.rs.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. став 1.идодатне услове прописане у чл. 76Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. Испуњеност услова понуђачи доказују достављањем докумената наведених у конкурсној документацији. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Увид и преузимање конкурсне документације сва занитересована лица могу извршити на Порталу јавних набавки.

Рок за подношење понуда на адресу наручиоца  је најдаље до 25.01.2016.  до 10,00 часова.

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а наручилац ће на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац предаје понуђачу потврду пријема понуде.

Понуде се подносе на адресу наручиоца: ОШ «ИВО ЛОЛА РИБАР», Моношторска ул. број8, 25000  Сомбор, путем поште или непосредно у канцеларију секретара школе, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 1/2016 -ФИЗИЧКОИ ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“СОМБОР– НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђиниковерте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у канцеларији секретара школе, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда односно до25.01.2016. године до 10,00 часова. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све  услове прписане конкурсном документацијом.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;

Отварање понуда је јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама Наручиоца,  дана 25.01.2016.године у 10,30часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем  личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.).  По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 16.01.2016.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх