ЈНМВ услуга- наставе у природи ученика II, III и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у школској 2015/2016.год

Конкурс важи до 05.11.2015.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.8., тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Бр: 01-238/15
Дана: 27.11.2015.г.

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (' Службени гласник РС“ број 124/12 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-238 од 21.10.2015. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01-238-1/15, од 21.10.2015. ОШ ' Иво Лола Рибар ' Сомбор као наручилац, објављује :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга- наставе у природи
ученика II, III и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у
школској 2015/2016. години
ЈHМB бр.4./2015

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа ' Иво Лола Рибар“ Сомбор, Моношторска улица бр.8 ;
25000 Сомбор
Интернет страница: www.ilrsombor. edu.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности услуга под редним бројем 4. за текућу 2015. годину.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге организовања и извођења наставе у природи и екскурзија за ученике за школску 2015/2016. годину обликоване по партијама:
Партија 1.- настава у природи ученика ученика II разреда према плану и програму
Партија 2.- настава у природи ученика III и IV разреда према плану и програму
Партија 3. - екскурзија ученика I разреда према плану и рограму
Партија 4.- екскурзија ученика II разреда према плану и рограму
Партија 5.- екскурзија ученика III разреда према плану и рограму
Партија 6. – екскурзија IV разреда према плану и рограму
Партија 7. – екскурзија V разреда према плану и програму
Партија 8. - екскурзија ученика VI разреда према плану и програму
Партија 9. - екскурзија ученика VII разреда према плану и програму
Партија 10. - екскурзија ученика VIII разреда према плану и програму

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
63500000 – услуге путничких агенција и тур-оператера и услуге помоћи туристима

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ' Најнижа понуђена цена '.

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки или непосредно код наручиоца.

8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављенима на Порталу јавних набавки . Понуда се доставља у затвореној коверти, на адресу наручиоца са назнаком ' Понуда за јавну набаку мале вредности услуга - наставе у природи /екскурзије ученика у школској 2015/2016. години ПАРТИЈА ____ ЈHМB бр.4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ '. На полеђини коверте навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде.
Понуде се достављају непосредно у секретаријат Наручиоца сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 или поштом.
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је среда 04.11.2015. године до 11:00 часова.
Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременем.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се у среду, 04.11.2014. године у 12:00. часова, у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача.

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 ( осам ) дана од дана отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Јелена Николић, секретар, тел. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com


ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.8.
тел/факс 025/412-371
директор: 025/430-880
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Бр: 01-238/15
Дана: 28.10.2015.г.


ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ 4/2015- извођење наставе у природи уч.2,3 и 4. разреда и екскурзија 1.-8. разреда у шк.2015/2016.г

1. У ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА мења се следеће:

- на 1. страни у заглављу код датума бр.11. се замењује бројем „10“;

- на 2. страни у тачки 8. ставу 3. реч „среда“ замењује се речју „четвртак“, а после те речи број „04.“ замењује се бројем „05.“;

- на 3. страни у тачки 9. реч „среду“ замењује се речју „четвртак“

2. У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ мења се следеће:

- на насловној страни иза синтагми речи: „Рок за достављање понуда“ и „Јавно отварања понуда“ број „04.“ се замењује бројем „05.“;

- на 13.страни код 4. тачке табеле у десној колони, у другој алинеји брише се следећи текст:
„Потврда да испуњава стандарде за дечји и омладински туризам издату од стране YUTA- Националне асоцијације туристичких агенција“;
- на 19. страни испред тачке 3. додаје се нова алинеја са следећим текстом:

„и остале попуњене, потписане и оверене обрасце наведене у табели на стр. 3. конкурсне документације“.


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 31.10.2015.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх