ОДЛУКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ГУМИРАНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

Конкурс важи до 14.08.2015.

OСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.8., тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Бр: 01- 203/15
Дана: 14.08. 2015.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр._01-203-9/15 од 14.08.2015.године, доноси се

О Д Л У К А
о додели уговора

У јавној набавци радова – замена гумиране подне облоге у фискултурној сали, бира се као најповољнија понуда понуђача „АМБИЕНТ“ ДОО из Новог Сада, ул. Светозара Милетића бр.40, заведена код понуђача под бр. 01-203-5/15 од 12.08.2015. године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних радова.

Образложење

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 01-203/15 од 27.07.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци радова у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12 и 14/15).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
2. Адреса наручиоца: место: Сомбор, моношторска ул.бр. 8.
3. Редни број јавне набавке 3/15.
4. Предмет ЈН је набавка радова и то: радови на замени гумиране подне облоге у фискултурној сали,
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
6. Процењена вредност ЈН је: 833.333 динара (без ПДВ-а).
7. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности бр.3/15, је објављен дана 05.08.2015. године, а измена конкурсне документације 06.08. 2015. на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца .
Рок за достављање понуда, утврђен изменом конкурсне документације, био је закључно са 14.08.2015., до 10,00 часова.
2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

1. Назив или шифра понуђача : :“АМБИЕНТ“ ДОО НОВИ САД
Дел. бр. под којим је понуда заведена 01-203-5/15 од 12.08.2015
Датум пријема понуде: 12.08.2015
Час пријема понуде: 10,30
2. Назив или шифра понуђача : „MUSCULUS“ DOO БЕОГРАД
Дел. бр. под којим је понуда заведена 01-203-6/15
Датум пријема понуде: 13.08.2015
Час пријема понуде: 10,50
3. Назив или шифра понуђача : “ШЕНС“ ДОО НОВИ САД
Дел. бр. под којим је понуда заведена 01-203-7/15
Датум пријема понуде: 13.08.2015.
Час пријема понуде: 10,50
4. Назив или шифра понуђача : “ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО НОВИ САД
Дел. бр. под којим је понуда заведена 01-203-8/15
Датум пријема понуде: 14.08.2015.
Час пријема понуде: 8,56

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда
т.ј. дана 14.08. 2015. године са почетком у 10,30 часова, а окончан је истог дана у 11,00
часова.
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник једног понуђача: “ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО Бачка Паланка и то:Јелена Сантрач, Број пуномоћја: 06-65/2015 од 12.08.2015.

3. Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 14.08.2015. године, извршила детаљан
преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
Све наведене понуде су исправне у смислу испуњавања обавезних услова из Закона о јавним набавкама.
Понуда понуђача: „MUSCULUS“ DOO БЕОГРАД је неодговарајућа и неприхватљива из разлога што не испуњава захтев из конкурсне документације, техничке спецификације и обрасца бр.1., у погледу дебљине подне облоге, јер је дата дебљина од 9 мм, а тиме и већа цена у износу од 898,770,00 дин без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом у износу 1.078.524,00 динара.
Тај износ је изнад процењене вредности предметне јавне набавке.

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже
понуђене цене, извршено је рангирање свих одговарајућих и прихватљивих понуда:


5. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
број 124/12 и 14/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци радова –замена подне облоге у фискултурној сали са понуђачем:
“АМБИЕНТ“ ДОО НОВИ САД, понуда ред. бр. бр. 1, дел. број: 01-203-5/15 од 12.08.2015, са укупном ценом у износу од 761.892,50 дин. без ПДВ-а, односно 914.271,00 дин. са ПДВ-ом која је оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.


Д И Р Е К Т О Р Ш К О Л Е
___________________________
проф. Зоран Борак

 

 

 

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 05.10.2015.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх